O NAMA

Kompanija

IWA Consalt je inženjerska konsultantska firma koja servisira klijente iz javnog i privatnog sektora u oblasti projektovanja infrastrukturnih objekata, planiranja i analiza. IWA je posebno specijalizovana u projektovanju i planiranju vodovodnih i kanalizacionih sistema, kao i postrojenja za tretman pitkih i otpadnih voda. Naša kompanija pruža kvalitetan, odgovoran i visoki tehnički nivo usluga na svakom projektu.
Kao firma nudimo široki spektar usluga našim Klijentima. Naši inženjeri sa domaćim i inostranim obrazovanjem i profesionalnim iskustvom garant su ostvarivanja najprihvatljivijih rešenja u oblastima našeg poslovanja.

Klijenti

Posvećeni smo ostvarenju kvalitetne dugoročne poslovne saradnje i težimo da konstantno unapređujemo odnose sa našim klijentima, radeći zajedno sa njima u cilju postizanja najkvalitetnijih rešenja na svim zajedničkim projektima.


OSNOVNE USLUGE

Projektovanje sistema za snabdevanje vodom i kanalisanje otpadnih voda

Našim klijentima nudimo kompletan obim (od idejnih rešenja do glavnih projekata) i svaku vrstu (građevinskih, mašinskih, elektro, tehnoloških i arhitektonskih) projektnih usluga za sledeće vrste objekata:

 • Sistemi za snabdevanje vodom (cevovodi i pumpne stanice), rezervoari i postrojenja za tretman pitke vode;
 • Sistemi za kanalisanje (kolektori i pumpne stanice) i postrojenja za tretman otpadnih voda ;
 • Sistemi za kanalisanje, prihvat i tretman atmosferskih voda;
 • Sistemi za navodnjavanje;
Planiranje i modelovanje komunalnih infrastrukturnih sistema
 • Izrada Studija opravdanosti, Studija izvodljivosti i Master Planova;
 •  Hidrauličko i hidrološko modelovanje - naše usluge su vezane za izrade modela, kao i za modelovanje raspodela opterećenja, kalibracije, analiza mreže i održavanje modela. Naše iskustvo se bazira, ali nije limitirano, na sledećim hidrauličkim softverskim modelima: EPANet, EPASWMM, WaterCAD/Gems, SewerCAD/Gems i Hammer.
Hidroinformatika

Posebne informatičke usluge koje pružamo uključuju:

 • Obrade podataka – analiza, obrada i integrisanje različitih tipova podataka u hidrauličke modele;
 • Povezivanje hidrauličkih modela sa standardnim GIS programskim paketima;
 • Razvoj namenskih baza podataka za javna komunalna preduzeća za poslove održavanja sistema, operativnog menadžmenta, sistema naplate, kadrovskog poslovanja, itd;
Nestacionarne analize sistema

Specijalizovani smo za matematičko modelovanje nestacionarnih režima i pojava u transportnim i distributivnim vodovodnim sistemima. Kroz različite projekte koje smo do sada uradili, stekli smo značajno iskustvo u analizama sistema tokom nestacionarnih uslova, kao i u analizama i preporukama mera i opreme za zaštitu od hidrauličkog udara.

Geografski Informacioni Sistemi (GIS)

Naše usluge vezane za razvoj GIS-a ukratko obuhvataju:

 • Generalne konsultantske usluge;
 • Razvoj objektnog modela relacionih baza podataka;
 • GIS razvoj za ESRI, AutoDesk i MapInfo platforme;
 • Obrada podataka za GIS platforme;
 • Integracija SCADA podataka u GIS platforme;
Building Information Modeling (BIM)

Kao kompanija, bavimo se uslugama izrade BIM inteligentnih 3D modela objekata koje projektujemo. Za više informacija o našim uslugama, molim vas da kliknete na ovaj link.


REFERENCE

Za sve dodatne informacije, posebno vezane za neki od projekata, molimo vas da nas kontaktirate.
Za detaljan pregled projekata i usluga koje je IWA Consalt do sada uradila, molimo vas da preuzmete dokument u PDF formatu, ovde.


PREGLED IZABRANIH PROJEKATA

PROJEKAT

Glavni i Izvođački projekat dogradnje postrojenja za prečišćavanje vode Štrand i izgradnja novog rezervoara Štrand

INVESTITOR

Evropska unija
Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

LOKACIJA

Novi Sad, Srbija

PERIOD IZRADE

2013 -2015

IZVOĐAČ

PROJEKTANT


Projekat urađen u prema tipu ugovora FIDIC - Yellow Book (projektovanje i izgradnja)

OPIS PROJEKTA

Novi Sad se snabdeva vodom za piće iz podzemnih bunara u priobalju Dunava. Postojeći sistem prečišćavanja vode kapaciteta 1,500 l/sec vode obuhvata sledeće procese:

 • Aeracija
 • Filtracija na brzim peščanim filtrima
 • Pumpna stanica
 • Hlorisanje gasnim hlorom
 • Rezervoar prečišćene vode zapremine 8,000 m3

IWA Consalt je uradila projektnu dokumentaciju kojom je predviđeno unapređenje procesne linije postrojenja i to uvođenjem sledećih procesnih jedinica - celina:

 • Tehnološke pumpne stanice,
 • Ozonizacije,
 • Drugog stepena filtracije na filtrima sa granulisanim aktivnim ugljem,
 • Dezinfekciju hlorom,
 • Novi rezervoar prečišćene vode (10,000 m3),
 • Pumpne stanice za pranje filtera i kompresori za pranje filtera.

PROJEKAT

Idejni i Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje vode Trnovče

INVESTITOR

Evropska unija
Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

LOKACIJA

Trnovče, Srbija

PERIOD IZRADE

2012-2014

IZVOĐAČ

PROJEKTANT


Projekat urađen u prema tipu ugovora FIDIC - Yellow Book (projektovanje i izgradnja)

OPIS PROJEKTA

IWA Consalt d.o.o. je uradila Idejni i Glavni projekat PPV Trnovče, u okviru šireg projekta, Morava Regional Water Supply, finansiranog od strane EU. Projekat je tipa FIDIC žuta knjiga (FIDIC yellow book), odnosno tipa projektovanje i izgradnja ("ključ u ruke").
Postrojenje kapaciteta 200 l/s, će sirovu podzemnu vodu iz sistema bunara u Trnovču prećišćavati do kvaliteta pitke vode. Prečišćena voda će se preko pumpne stanice slati ka potrošačima u opštinama Velika Plana i Smederevska Palanka.
Postrojenje je projektovano da kontinualno, 24 sata na dan proizvodi 200l/s (720m³/h) pitke vode.
Tehnološki proces prečišćavanja se može podeliti na liniju vode, liniju prečišćavanja vode od pranja filtera, liniju mulja i pomoćne sisteme.

1. Linija vode

 • Aeracija
 • Prvi stepen filtracije
 • Oksidacija (opciono doziranje kalijum-permanganata)
 • Drugi stepen filtracije
 • Sistem za pranje filtera
 • Rezervoar i pumpna stanica čiste vode
 • Dezinfekcija (hlorisanje)

2. Linija prečišćavanja vode od pranja filtera

 • Prikupljanje vode od pranja filtera u kompenzacionim rezervoarima / Taloženje/li>
 • Koagulacija / Flokulacija uz doziranje feri-hlorida
 • Taloženje na lamella cevastom taložniku
 • Filtracija
 • UV dezinfekcija

3. Linija mulja

 • Ugušćivanje mulja uz dodatak polielektrolita
 • Obezvodnjavanje mulja

4. Pomoćni sistemi

 • Servisni vazduh
 • Servisna voda
 • Zaštita od požara

PROJEKAT

Idejni, Glavni i Projekat izvedenog objekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Leskovac

INVESTITOR

Evropska unija
Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

LOKACIJA

Leskovac, Srbija

PERIOD IZRADE

2012-2015

IZVOĐAČ

PROJEKTANT


Projekat urađen u prema tipu ugovora FIDIC - Yellow Book (projektovanje i izgradnja)

OPIS PROJEKTA

IWA Consalt d.o.o. je uradila projektnu dokumentaciju za centralno postrojenje za prihvat i tretman komunlanih i industrijskih otpadnih voda iz gradskog područja Leskovca i gravitirajućih prigradskih naselja.
Po kapacitetu prostrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je projektovano u dve faze. Faznost je definisana na osnovu biološkog opterećenja u odnosu 2/3+1/3. Kapacitet PPOV za fazu I iznosi 86 000 ES, dok je za kraj projektnog perioda, fazu IIb, predviđeno proširenje kapaciteta na konačnih 129 000 ES.

Predviđena je fazna izgradnja postojenja:

 • I faza – kompletna linija za tretman vode (izuzimajući process uklanjanja fosfora) I deo linije za tretman mulja (jedinice za ugušćivanje I obezvodnjavanje) za kapacitet 86.000 ES
 • IIa faza – kompletiranje linije za tretman mulja (anaerobna digestija I finalni ugušćivač) za kapacitet 86.000 ES
 • IIb faza – proširenje kapaciteta linije za tretman vode do 129 000 ES
 • IIc faza – proširenje kapaciteta linije za tretman mulja do 129 000 ES, uključenje jedinica za uklanjanje fosfora u procesnu liniju.

PROJEKAT

Glavni i Izvođacki projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Šabac

INVESTITOR

Evropska unija
Program podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave

LOKACIJA

Šabac, Srbija

PERIOD IZRADE

2012-2014

IZVOĐAČ

PROJEKTANT


Projekat urađen u prema tipu ugovora FIDIC - Yellow Book (projektovanje i izgradnja)

OPIS PROJEKTA

U cilju zaštite reke Save od zagađenja komunalnim otpadnim vodama poreklom iz gradskog područja Šapca i gravitirajućih prigradskih naselja planirana je izgradnja centralnog gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Predviđeno je da se na ovom postrojenju prečišćavaju prikupljene sanitarne kao i industrijske otpadne vode.
IWA Consalt d.o.o. je uradila projektnu dokumentaciju za izgradnju ovog objekta. Po kapacitetu prostrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je projektovano u dve faze. Faznost je definisana na osnovu biološkog opterećenja u odnosu 2/3+1/3. Kapacitet PPOV za prvu fazu iznosi 84 000 ES, dok je za kraj projektnog perioda predviđeno proširenje na konačnih 126 000 ES.

Predviđena je fazna izgradnja postrojenja.

 • I faza – podrazumeva izgradnju kompletne linije vode (od izlaza sa peskolova do tačke izliva u recipijent) za kapacitet 84000 ES, komandno-administrativni blok I osnovne elemente linije mulja (gravitacioni ugušćivač primarnog mulja, trakasti ugušćivač za višak aktivnog mulja, rezervoari za skladištenje I mešanje, kondicioniranje mulja poielektrolitom I obezvodnjavanje na trakastim filter presama) za kapacitet 126000 ES
 • II faza – kompletiranje linije za tretman mulja (anaerobni digestori I sva prateća oprema) za kapacitet 126000 ES
 • III faza – dogradnja linije vode do kapaciteta 126000 ES

Predmet ovog dela projekta je linija prerade otpadne vode za kapacitet 84000 ES i dehidratacija (ugušćivanje I obezvodnjavanje), mulja za kapacitet 126000 ES.


NAŠ TIM

Organizacija

IWA Consalt d.o.o. je organizovan kao tim profesionalaca koji nude sveobuhvatne usluge u planiranju i projektovanju hidrograđevinskih sistema. Firma je osnovana 1999. godine od strane mr Milana Ivetića, dipl.građ.inž., koji je vlasnik i generalni direktor firme. Firma trenutno upošljava dvadesetak ljudi, a i ima stalnu bazu spoljnih saradnika različitih inženjerskih profila, kao i pravnih, ekonomskih i eksperata za zaštitu životne sredine.


KONTAKT

Molimo Vas da nas kontaktirate u vezi dodatnih informacija i mogućnostima saradnje.

Anastasa Jovanovića 3
11000 Belgrade
Srbija

Phone: +381 11 383 50 16
Fax: +381 11 383 50 17
office@iwa-cons.com